Política de privadesa

A NOMO MATRIZ, S.L., ens preocupem per la privadesa i la transparència.
A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes. D’acord amb allò establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: NOMO MATRIZ, SL – NIF: B65429243
Adreça postal: C/ GRAN DE GRÀCIA, 1 – 08012 – BARCELONA
Telèfon: 933686575
Correu electrònic: info@mchc20.sg-host.com
Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, 08030, Barcelona dpd@allins4b.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A NOMO MATRIZ, S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, elaboració de factures, enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls a la societat de la informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives
Adreces postals i electròniques
Informació comercial
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).